Fontosabb - adózással, könyveléssel összefüggű - joganyagok

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

2009. évi LXXVIII. törvény az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

22/2009. (X. 16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról

1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról

34/2007. (XII. 29.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel

2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

55/2005. (XII. 29.) PM-FMM együttes rendelet a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény végrehajtásáról

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel

278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

1989. évi II. törvény az egyesülési jogról

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

123/2006. (V. 19.) Korm. rendelet a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről

141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet a szociális szövetkezetekről

2004. évi I. törvény a sportról

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról

68/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsról

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról

160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről

115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet az alapítványok gazdálkodási rendjéről

6/1989. (VI. 8.) IM rendelet a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről
2000. évi C. törvény a számvitelről

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a végelszámolás számviteli feladatairól

1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 316/2005 korm. rend.

321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

4/2006. (IX. 28.) SZMM rendelet a 2007. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről


1978. évi 15. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, az 1977. évi november hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról


1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól