A jogszabály 2006. október 13. -án hatályos állapota

316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 144. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány - az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével - a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén

a) 2006. január 1-jétől havi 62 500 forint,

b) 2007. január 1-jétől havi 65 500 forint,

c) 2008. január 1-jétől havi 69 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti személyi alapbér hetibér alkalmazása esetén

a) 2006. január 1-jétől 14 400 forint,

b) 2007. január 1-jétől 15 080 forint,

c) 2008. január 1-jétől 15 880 forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti személyi alapbér napibér alkalmazása esetén

a) 2006. január 1-jétől 2880 forint,

b) 2007. január 1-jétől 3020 forint,

c) 2008. január 1-jétől 3180 forint.

(4) Az (1) bekezdés szerinti személyi alapbér órabér alkalmazása esetén

a) 2006. január 1-jétől 360 forint,

b) 2007. január 1-jétől 377 forint,

c) 2008. január 1-jétől 397 forint.

3. § Teljesítménybérezés esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes) kötelező legkisebb összege a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) 2006. január 1-jétől 62 500 forint,

b) 2007. január 1-jétől 65 500 forint,

c) 2008. január 1-jétől 69 000 forint.

4. § (1) A 2. §-ban meghatározottaktól eltérően, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított havi személyi alapbér garantált bérminimuma

a) 2006. július 1-jétől 2006. december 31-ig

aa) 2 évnél kevesebb, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget, képesítést igénylő szakmában a fennálló munkaviszonyban, illetve azt megelőzően szerzett gyakorlati idő (a továbbiakban: gyakorlati idő) esetén a 2. § (1) bekezdésében megállapított kötelező legkisebb munkabér 105%-a,

ab) legalább két év gyakorlati idő esetén 110%-a;

b) 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig

ba) az aa) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 110%-a,

bb) az ab) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 115%-a;

c) 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig

ca) az aa) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 120%-a,

cb) az ab) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 125%-a.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásával megállapított garantált bérminimum felfelé kerekített összegeit a rendelet melléklete tartalmazza.

(3) Az 50 év feletti munkavállalót garantált bérminimumként az ab), bb), cb) pontban szereplő összeg illeti meg. A szabályt először arra a hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni, amelyikben a munkavállaló az 50. életévét betölti.

(4) A gyakorlati idő munkaszerződéssel, munkakönyvvel, működési bizonyítvánnyal vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolható.

5. § (1) A 2. §-ban említett, illetve a 4. § alapulvételével megállapított órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál

a) rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben,

b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben

kell figyelembe venni.

(2) Részmunkaidő esetén

a) a 2. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a 3. §-ban említett, illetve a 4. § alkalmazásával megállapított havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,

b) a 2. § (4) bekezdésében említett, illetve a 4. § alkalmazásával megállapított órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak az (1) bekezdés szerint arányosan változó összegével

kell figyelembe venni.

6. § (1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2006. január - a 4. §-ába foglalt szabályt első ízben a 2006. július - hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,

b) munkavállalón a közalkalmazottat és a közszolgálati jogviszonyban állót,

c) személyi alapbéren közalkalmazottak esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló 327/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet.

Melléklet a 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A garantált bérminimumok 2006. július 1. és 2008. december 31. között

Gyakorlati idő

2 évnél kevesebb legalább 2 év

2006. július 1-jétől 2006. december 31-ig Havibér Forint/hó 65 700 68 800

Hetibér Forint/hét 15 120 15 840

Napibér Forint/nap 3 030 3 170

Órabér Forint/óra 378 396

2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig Havibér Forint/hó 72 100 75 400

Hetibér Forint/hét 16 590 17 350

Napibér Forint/nap 3 330 3 480

Órabér Forint/óra 415 434

2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig Havibér Forint/hó 82 800 86 300

Hetibér Forint/hét 19 060 19 850

Napibér Forint/nap 3 820 3 980

Órabér Forint/óra 477 497