Milyen esetekben kötelező szerződést kötni?

Szerződést feltételez minden egyes tevékenység. Természetesen volumenben kis értékű munkáknál, amikor a kialakult általánosan elfogadott feltételektől a felek nem kívánnak eltérni akkor a szerződés "szóbeli".

Mi ettől függetlenül amikor csak a feltételekből következően kivitelezhető, javasoljuk a szerződést írásba fektetni mivel később nem lehet vita tárgya a szerződés ténye, illetve egy jó kommunikációs alkalom arra, hogy kiderüljön mindkét fél ugyanúgy gondolja -e a feltételeket. (Ha esetleg a szerződés semmis vagy megkötése (azaz a megegyezés ténye) kérdőjeleződik meg, akkor szerződésen kívüli ügyvivőként egész más felelőségi viszonyok vonatkoznak a megbízottra mint "beavatkozó" félre.)

Ettől függetlenül adózói szemmel más szempontok is dominálnak. Társasági adóalanyok esetében lényeges szempont, hogy egy elszámolt szolgáltatás esetén amennyiben az adóhatóság a 200e ft értéket meghaladó szolgáltatást ésszerűtlennek ítéli akkor a bizonyítási kényszer átkerül az adózóra. Értelem szerűen ettől kezdve a szerződés tartalma lényeges bizonyító eszköz lehet az adóhatóság állításának cáfolására a teljesítésigazolás és a tanuvallomások mellett. (Természetesen csak akkor ha valós tartalommal van megtöltve, illetve ha tényleg ésszerű a szolgáltatás igénybevétel.)

Másik lényeges feltétel adózási szempontból, hogy a számlát befogadó félnek megfelelő körültekintéssel kell eljárnia. Azaz nagyobb volumenű munkáknál elkerülhetetlen a szerződés aminek szükség esetén párosulni kell a másik fél -aláírási címpéldánnyával (azaz meg kell győződni arról, hogy a szerződést aláíró természetes személy jogosult e a képviselt cég nevében eljárni), -aktuális cégkivonattával, -adóhatósági adatbázisból történő lekérdezésével (azaz jogosult -e Áfá-t tartalmazó számlát kibocsátani, illetve adószámát nem függesztették -e időlegesen fel). Ez esetben elkerülhető olyan eset amikor a számlakibocsátó hibájából sérüljön az adólevonási joga.

Az adóhatóság adatbázisa az alábbi útvonalon érhető el:
Áfa és Eva alanyok lekérdezése: http://www.apeh.hu/cgi-bin/lap.php?id=afaalany/afaalanytaj
Adószám felfüggesztések: http://www.apeh.hu/cgi-bin/lap.php?id=informacio/felfuggeszt

Tao azaz a 1996. évi LXXXI. törvényh 3. számú melléklet
A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai

Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások

A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen:

4. az általános forgalmi adó nélkül 200 ezer forintot meghaladó szolgáltatás ellenértéke (vagy annak egy része), ha a körülmények (így különösen az adózó vállalkozási tevékenysége, árbevétele, a szolgáltatás jellege, a szolgáltatás ellenértéke) alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szolgáltatás igénybevétele ellentétes az ésszerű gazdálkodás követelményeivel; az adóévben ugyanazon személytől ugyanazon jogcímen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét együttesen kell figyelembe venni.


Áfa azaz a 1992. évi LXXIV. törvény

44. § (5) A számlában, az egyszerűsített számlában feltüntetett adatok valódiságáért a kibocsátó a felelős. A bizonylatban vevőként feltüntetett adóalany adózással kapcsolatos jogai nem sérülhetnek, ha az adóköteles tényállás kapcsán az a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás körülményeit figyelembe véve kellő körültekintéssel járt el.